Infinity Holiday | екскурзии, почивки, хотели, самолетни билети, круизи, екзотични дестинации

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ С ОБЩА ЦЕНА

 

 1. РЕЗЕРВАЦИИ

1.1. Резервации се приемат в офиса на ИНФИНИТИ ХОЛИДЕЙ ,  по телефон, факс или интернет съгласно условията на съответната програма.

1.2. Резервацията се счита за валидна след потвърждение от страна на ТУРОПЕРАТОРА , подписване на Договора за организирано пътуване и Общите условия към него от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ и внасяне на депозит в момента на подписване на този договор, ако не е упоменат друг срок.

1.3. Договорът важи само за изрично описаните в него услуги.  Предоставянето на допълнителни услуги в договора са предмет на отделно споразумение.  За тях ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи отделно заплащане.  В случай на неосъществяване на  допълнителна туристическа услуга, поради обективни обстоятелства, ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ пълния размер на платената цена, като не дължи други обезщетения и неустойки.  Неосъществяването на допълнителна услуга, не е основание за отказ от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ от договора за организирано пътуване. „Допълнителна услуга“ по смисъла на настоящите общи условия е всяка допълнителна туристическа услуга, която не е включена в общата пакетна цена, независимо дали е  изрично посочена в договора за организирано туристическо пътуване с обща цена.

1.4. ТУРОПЕРАТОРЪТ съобразява дейността си с изискванията на Регламент /ЕО/ № 1107 от 2006г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт.  ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми туроператора при сключване на договора в писмен вид за туристи с увреждания или с ограничена подвижност, като впише съответните обстоятелства в договора.  

2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

2.1. Права и задължения на ТУРОПЕРАТОРА

2.1.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ носи пълна отговорност за качеството на всички туристически услуги включени в програмата в съответствие с условията по договор.

2.1.2. ТУРОПЕРАТОРЪТ има сключена застраховка „Отговорност на Туроператора” по чл. чл. 97(1) от ЗТ при „ЗД ЕВРОИНС“ АД. Сертификатът за сключената застраховка се предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ преди пътуването.

2.1.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя задължителна медицинска застраховка на ПОТРЕБИТЕЛЯ за пътувания извън страната по стандартните условия на ЗАД „АЛИАНЦ“, като предоставя на потребителя оригинална застрахователна полица преди началото на пътуването. Съществените елементи на сключената застраховка „медицински разходи при болест и злополука на туриста“ :

Срещу платена застрахователна премия Застрахователят сключва застраховка “Помощ при пътуване в чужбина” и се задължава при настъпване на застрахователно събитие, покрито по условията на сключената застрахователна полица да обезщети разходи и суми, определени по вид и до лимитите за съответното покритие.

Застраховката е валидна за цял свят с изключение територията на Република България и страната на постоянно местожителство на Застрахования (в случай, че е различна от България).

Застрахователна сума – 10 000 евро.

Срокът на застраховката е посочен в съответната застрахователна полица.

Условията по застраховката са посочени в Общите условия на застрахователя и застрахователната полица.

2.1.4. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ информация и възможност за сключване на застраховка „Отмяна на ПЪТУВАНЕ” , както и за покриване на останалите разходи по чл.80 ал.1 т.14 от ЗТ срещу допълнително заплащане. Застраховката се сключва до 5 дни след подписване на договора за пътуване.

2.1.5. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото на промяна на указаните хотели, заведения за хранене или развлечения с равностойни от същата категория, в срок от 2 дни от възникването на обстоятелствата, които налагат промяната, но не по-късно от 10 дни преди пътуването. Тази промяна се счита за незначителна и клиентът няма право да се откаже от пътуването поради тази причина.

2.1.6. В случаите, когато ТУРОПЕРАТОРЪТ направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от договора за организирано пътуване, той е длъжен незабавно да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ, но не по-късно от 10 дни преди началната дата на пътуването. Приемането на промените се удостоверява с допълнително споразумение към договора.

2.1.7. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да увеличи договорената обща пакетна цена на пътуването най-късно 20 /двадесет/ дни преди началната дата на пътуването като своевременно уведоми за тази промяна ПОТРЕБИТЕЛЯ при увеличаване на:

2.1.7.1. Транспортните разходи, в т.ч. на горивото;

2.1.7.2. Увеличаване размера на такси, свързани с ползвани услуги по договора, като летищни, пристанищни и други такси;

2.1.7.3. Промяна в обменния валутен курс, относим към договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването.

2.1.7.4. Във всички случаи промяната на цената по чл.2.1.7. е съответна на увеличението на разходите, таксите и валутния курс по чл.2.1.7.

2.1.7.5. Промяна на цената с по-малко от 5% се смята за незначителна и не е основание за отказ от пътуване.

2.1.8. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да информира в писмена форма ПОТРЕБИТЕЛЯ за промяната в общата цена в срок от 2 дни след възникване на обстоятелствата по чл. 2.1.7.

2.1.9. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на ПОТРЕБИТЕЛЯ всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /такса за анулация на сключени от името и за сметка на Потребителя застраховки, глоба за върнати самолетни билети за редовни полети съобразно правилата на съответната авиокомпания, визови такси и други заявени по желание на потребителя и заплатени предварително допълнителни услуги, които са заплатени на трети лица-контрагенти на ТУРОПЕРАТОРА и по правилата на тези трети лица не подлежат на връщане/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.

2.1.9.1. В случаите на стачка, отмяна на полет или фалит авиокомпания, както и при ненабиране на минималния брой на участници по програмата по изрично желание на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПРЕРАТОРЪТ може да предложи осъществяване на пътуването с друга авиокомпания или с по-малък брой участници. В този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ посочва цена на пътуването, валидна при променените условия.

2.1.10. Съгласно Закона за туризма, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на:

2.1.10.1. Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;

2.1.10.2. Непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на ТУРОПЕРАТОРА или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения. По време на пътуването като такива се считат влошени метеорологични условия, усложнена обстановка по пътищата, забавяне на гранични пунктове, оказване на помощ на турист, национални и религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, военнополитически конфликти и ограничения, природни бедствия, промяна в работното време на музеи и обекти, техническа авария или проблем с превозното средство по време на път и други изключителни обстоятелства.При тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото на разместване на елементи и промени в програмата и на действия според конкретно възникналата ситуация, без Туроператорът да носи отговорност и да дължи неустойки за това.

2.1.11. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на ПОТРЕБИТЕЛЯ, включително когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на Потребителя, Туроператорът му е отказал изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи.

2.1.12. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за услуги, които не са включени в организираното туристическо пътуване, но са избрани, организирани или заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.

2.1.13. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред туристите за съхранение на личния багаж, пари, ценности, документи и други, включително и оставени в мястото на настаняване. В подобни случаи екскурзоводът и Туроператорът съдействат на потърпевшия до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.Търсене на забравени вещи се извършва от ПОТРЕБИТЕЛЯ за негова сметка.

2.1.14. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност, не възмездява и не компенсира туристите, които са се отказали от консумацията на отделни услуги или по свое желание са се отклонили от програмата и по тази причина са пропуснали едни или други услуги по предварително договорената програма. ТУРОПЕРАТОРЪТ не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън туристическия пакет. ТУРОПЕРАТОРЪТ не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън стандартния пансион, посочен в договора.

2.1.15. Отговорността на ТУРОПЕРАТОРА при неточно изпълнение на този договор е до размера на разликата между цената на договорената в този договор услуга и реално предоставената услуга.

2.1.16. В случаите когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението на услугите, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник”и влезли в сила за Република България, отговорността на Туроператора е в рамките на тези ограничения.

2.1.17. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не извърши плащания в установените срокове се счита, че той желае да прекрати договора с произтичащите от това последици, съгласно разпоредбите на чл.2.2.10.

2.1.18. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да получи обезщетение на стойност, равна на предоставения депозит при пълно неизпълнение на договора от страна на Туроператора и по вина на последния. Туроператорът не дължи обезщетение в случай, че неизпълнението не е по негова вина, включително в случаите по чл. 2.1.9.

2.1.19. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право във всеки един момент от пътуването едностранно да откаже да предостави част от включените в пакета услуги без да дължи неустойки или обезщетения в случай, че туристът с поведението си създава сериозен риск за сигурността или удобството на останалите туристи, на служители или съконтрагенти на туроператора или на държавни или общински служители в приемащата страна или за успешното продължаване на пътуването. В този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ не дължи връщане на платени от ПОТРЕБИТЕЛЯ суми по договора ако тези суми са заплатени на трети лица-контрагенти на Туроператора и по правилата на тези трети лица съответните суми не подлежат на връщане и има право на обезщетение за всички причинени му от неправомерното поведение на туриста вреди.

2.1.20. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за наложени на туриста глоби и други санкции от оторизирани лица в приемащата страна за извършени от туриста правонарушения, като изхвърляне на боклук на нерегламентирано място, пушене на обществено място, непристойни външен вид и/или поведение, неспазване на правилата за движение и др. подобни.

2.1.21.ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи възстановяване на допълнителни разходи на ПОТРЕБИТЕЛЯ в случаи на пропуснати трансфери и екскурзии, поради негови закъснения както и за непредоставени услуги,поради неадекватното състояние или външен вид. В случаи,че поради изложените причини за ПОТРЕБИТЕЛЯ или за ТУРОПЕРАТОРА възникнат допълнителни разходи, същите се поемат изцяло от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

2.2. Права и задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ

2.2.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ТУРОПЕРАТОРА незабавно при промяна на адреса посочен в този договор.

2.2.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплати в пълен обем и в установените в Договора срокове стойността на туристическите услуги.

2.2.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да спазва законите на страната, за която пътува.

2.2.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.

2.2.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите лични документи със съответната валидност за пътувания извън страната – лична карта със срок на валидност до крайната дата на пътуването и международен паспорт със срок на валидност 6 месеца от крайната дата на пътуването.

2.2.6. За деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите – освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от единия/двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.

2.2.7. При промяна цената на пътуване или при промяна на някоя от основните клаузи на договора ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да приеме промените или да откаже пътуването като:

2.2.7.1. Приеме промяната в общата цена, заплати дължимата сума по разликата и подпише на допълнително споразумение.

2.2.7.2. Откаже без да дължи неустойка или обезщетение ако увеличението на общата цена е с повече от 5%.

В случаите по 2.2.7. Потребителят уведомява за решението си туроператора или туристическия агент в срок три дни от получаване на уведомлението, но не по-късно от 7 дни преди началната дата на пътуването. В случай, че в посочения срок Потребителят не е уведомил Туроператора се счита, че приема промяната.

2.2.8. В случая на т. 2.2.7.2. , ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да избира една от следните възможности:

– друго пътуване от същото или по-високо качество;

– друго пътуване с обща цена от по-ниско качество, като в този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване или

– да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 7-дневен срок от датата на писменото уведомление за отказ.

2.2.9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да получи обезщетение за претърпени от виновно неизпълнение на програмата за туристическо пътуване от ТУРОПЕРАТОРА вреди с доказан размер на същите освен в случаите, когато това се дължи нa:

2.2.9.1. Действия на трето лице, несвързано с изпълнение на договора, които не могат да се предвидят или избегнат.

2.2.9.2. Непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на ТУРОПЕРАТОРА.

2.2.10. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора, като заплати на ТУРОПЕРАТОРА следните неустойки:

2.2.11. ПРИ ПЪТУВАНЕ В ЧЪЖБИНА:

а) до 60 дни преди датата на пътуването - без неустойки

б) от 59 до 30 дни преди датата на пътуването - в размер на депозита.

г) от 29 до 20 дни преди датата на пътуването - 50% от общата стойност на пътуването

д) от 19 до 14 дни преди датата на пътуването - 80% от общата стойност на пътуването

д) по-малко от 14 дни преди датата на пътуването - 100% от общата стойност на пътуването

2.2.12. ПРИ ПЪТУВАНЕ В СТРАНАТА:

а) до 20 дни преди датата на пътуването без неустойки 

б) от 19 до 14  дни преди датата на пътуването –  в размер на депозита

в) от 13 до 7 дни прели датата на пътуването - 50% от общата стойност на пътуването

г) от 6 до 3 дни преди датата на пътуването - 80% от общата стойност на пътуването

д) по-малко от З дни преди датата на пътуването - 100% от общата стойност на пътуването.

2.2.13. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати доброволно своето пътуване, през времетраенето му, всички допълнителни разходи, включително и транспортните са за негова сметка. В този случай Потребителят не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените, но неизползвани услуги.

2.2.14.ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прехвърли правото си на пътуване на трето лице, отговарящо на всички изисквания за пътуването в срок не по-късно от 20 /двадесет/ дни преди пътуването.

В този случай и двамата са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на общата цена на пътуването и на разходите свързани с прехвърлянето. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.

2.2.15. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да спазва точно обявените начални часове за отпътуване и да се явява в състояние и външен вид, които му позволяват да участва в пътуването и които не причиняват неудобство на останалите туристи и на служителите на туроператора и неговите съконтрагенти. В случай, че поради изложените причини за туриста или за туроператора възникнат допълнителни разходи, същите се поемат изцяло от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

2.2.16. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен не по-късно от 7 работни дни преди началото на пътуването да се яви лично в офиса на ТУРОПЕРАТОРА или ТУРИСТИЧЕСЛИЯ АГЕНТ за получаване на задължителната, съгласно чл. 86 от Закона за туризма информация. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не се яви в посочения срок, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди и всякакви други неблагоприятни последици, произтекли от това, че потребителят не е информиран.

3. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

3.1. Цената на пътуването се формира като към общата пакетна цена се добавя стойността на всички допълнително заявени услуги, разликата в летищните такси и увеличението съгласно т.2.1.7. при наличието на такива.

3.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора по фиксинг на БНБ в деня на плащането.

3.3. Срокове на плащане :

3.3.1. Депозит в размер на 30% от общата цена, ако не е упоменато друго в бланката за записване

3.3.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ внася депозита в момента на подписване на настоящия договор.

3.3.3. Пълно плащане до 21 дена преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго.

а) Увеличението на цената е възможно, но не по-късно от 20 дни преди деня на пътуването при наличието на една от следните причини; при покачване на цените на горивата, при промяна на стойността на транспортните разходи, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора.

 

б) Туроператорът се задължава да информира в писмена форма Потребителя директно или чрез  Туристическата агенция за промяната в общата цена в срок до 3 дни от възникване на обстоятелствата по т. 3.4 от настоящия договор.

3.4.ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право:

 

3.4.1. да приеме промяната в общата цена в срок до 3 дни след като бъде информиран за нея чрез заплащане на дължимата сума;

 

3.4.2. да не приеме промяната в общата цена и да се откаже от пътуването, като заяви това в срок до 3 дни от уведомяването му.

3.4.3. В случай на отказ от пътуването по предходната точка, Потребителят в 7-дневен срок получава връщане на платените суми.

 4. РЕКЛАМАЦИИ

4.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.

4.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията по настоящия Договор, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава незабавно да уведоми доставчика на услугите на място, както и незабавно да уведоми в писмен вид ТУРОПЕРАТОРА или неговият представител на място, с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.

4.3. В случай, че рекламацията не бъде удовлетворена на място, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да предяви надлежно рекламация, съдържаща подробно описание на фактите и обстоятелствата, свързани с неизпълнението в 14 /четиринадесет/ дневен срок след завършване на туристическото пътуване, предмет на договора. В случай, че рекламацията бъде предявена устно, то Туроператорът съставя и заедно с Потребителят подписват протокол за предявената рекламация.

4.4. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да вземе становище по рекламацията в 30/тридесет/ дневен срок от датата на получаването й. ТУРОПЕРАТОРЪТ оставя без разглеждане рекламация, за която не е уведомен по реда на чл.4.2.

5. ВИЗИ, САНИТАРНИ И МЕДИЦИНСКИ ИЗИСКВАНИЯ,ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ

 

  1. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът предоставя информация в писмен вид или по друг подходящ начин, както и при желание от Потребителя изразено в писмен вид да съдейства на Потребителя като му предоставя необходимите документи /резервации, ваучер. билети и др. Туроператорът не носи отговорност при отказ на виза. Не представянето на документите и незаплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя.

 

  1. Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ от страна на Посолството платените от Потребителя вноски, не се възстановяват
  2. Данни за други изискуеми от потребителя документи, необходими за осъществяване на пътуването, се съдържа в допълнително

редоставената от туроператора информация.

 

5.4. Туроператорът издава ваучер за организираното пътуване при заплащане на пълния размер на цената от страна на потребителя. Потребителят е длъжен да носи със себе си ваучера по време на пътуването.

 

5.5.. Туроператорът има право да анулира пътуването без да дължи неустойки или обезщетения ако туристът не разполага с редовни документи.

 

5.6.Посочените в настоящия договор и в допълнителната информация по т. 2. 3. изисквания са валидни за граждани на Република България, туристи – граждани на други държави са длъжни сами да проверяват и изпълняват изискванията за паспортен и визов режим на страната, в която ще се осъществи пътуването. При неспазване на тези изисквания, туроператорът не носи отговорност.

 

6. ВАЛИДНОСТ НА ДОГОВОРА

6.1. Договорът е валиден от датата на подписване.

6.2. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договора, а за всички неуредени въпроси се прилага ЗТ и българското законодателство.

6.3. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.

6.4. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБЩИ УСЛОВИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ЗА ЕДИНИЧНА ТУРИСТИЧЕСКА УСЛУГА – ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ

1. Процедура за резервация и плащане

ТУРОПЕРАТОРЪТ започва процедурата по резервация след постъпване на предварително плащане.

Плащането се извършва в български лева – в брой, с дебитна карта или по банков път по сметката на ТУРОПЕРАТОРА. Депозитът е в размер на 30% от общата цена на резервацията. Пълното плащане се дължи до 30 календарни дни преди датата на настаняване. За резервации, направени при по-малко от 30 дни преди датата на настаняване, депозитът е в размер на 100%.

За резервации, осъществени по промоционални цени или при валидни ранни записвания, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да се информира за условията на плащане от служител на ТУРОПЕРАТОРА или оторизираните агенти.

Превеждането на сумата от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ не гарантира потвърждаване на резервацията. В случай, че резервацията не може да бъде потвърдена, полученото предварително плащане подлежи на незабавно възстановяне в рамките на 24 часа, в брой или по банков път, в зависимост от начина на заплащане на услугата, или по желание на ПОТРЕБИТЕЛЯ може да бъде пренасочено към друга туристическа услуга, предлагана от ТУРОПЕРАТОРА.

ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя фактура за извършеното плащане.

2. Документи за настаняване

ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя ваучер за настаняване, който следва да бъде представен от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на рецепцията на конкретния хотел по резервацията. Ваучерът може да бъде получен в офиса на ТУРОПЕРАТОРА и оторизираните агенти, както и по електронна поща.

3. Условия по анулации

ТУРОПЕРАТОРЪТ приема анулации от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ при следните условия:

  • до 2 дни след резервация – без неустойка; предплатените суми се вазстановяват незабавно в рамките на 24 часа; не важи за резервации, направени при по-малко от 32 дни преди датата на настаняване;
  • до 30 дни преди настаняване – 25% от общата цена;
  • от 29 до 14 дни преди настаняване – 60% от общата цена;
  • при по-малко от 14 дни преди датата на настаняване – 100% от общата цена.

Условията не се прилагат за настаняване по време на Великденски, Коледни и Новогодишни празници. За резервации в тези периоди ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да се информира за условията по анулации от служител на ТУРОПЕРАТОРА или оторизираните агенти.

Важно: За всички останали условия се прилагат разпоредбите, описани в ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ С ОБЩА ЦЕНА

 

Туроператорът си запазва правото на промени в програмата при спазване на чл. 80, ал. 3, т. 1 от Закона за Туризма (ЗТ).

Зареждане...